Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

 In deze voorwaarden, behalve waar de context anders vereist, hebben de volgende termen de volgende betekenis:

a)   “De Koper” is de persoon of het individu (handelend in de uitoefening van een bedrijf, die voor of namens een firma, onderneming of bedrijf koopt of de intentie heeft te kopen), firma, onderneming of bedrijf waarmee het Bedrijf een contract heeft voor de verkoop van Goederen die onder deze algemene voorwaarden vallen.
b) “Het Bedrijf” is Roofoods Ltd met als hoofdkantoor Roofoods Limited, The River Building, Level 1, Cannon Bridge House, 1 Cousin Lane, Londen, EC4R 3TE, Verenigd Koninkrijk. Het registratienummer van het Bedrijf is 08167130. Het btw-nummer van het Bedrijf is 286 7364 55.
c)   “Het Contract” is het contract tussen het Bedrijf en de Koper dat voor elke bestelling met behulp van deze site gemaakt is/zal worden en dat onderworpen is aan deze algemene voorwaarden met betrekking tot de verkoop van de Goederen, en ze belichaamt.
d) “De Goederen” zijn de artikelen, producten, pakketten en alle fysieke zaken, inclusief indien relevant proefexemplaren, die door de Koper worden gekocht en door het Bedrijf worden verkocht met behulp van deze site, het onderwerp van dit Contract.

 2.  ALGEMEEN

a) Het Bedrijf kan van tijd tot tijd van deze algemene voorwaarden afwijken of ze herzien via een kennisgeving op deze site. Je bent onderworpen aan de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat je een bestelling plaatst. Als een deel van deze algemene voorwaarden geacht wordt ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar te zijn, dan wordt dat deel scheidbaar van de rest en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van het resterende deel van de algemene voorwaarden.
b) De Koper kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden of ze wijzigen, tenzij het Bedrijf hier schriftelijk mee instemt. Door een bestelling te plaatsen via deze site, bied je aan de Goederen te kopen onder de volgende voorwaarden en accepteer je dat je gebonden bent aan deze algemene voorwaarden. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de bestelprijs.
c) De Koper erkent en gaat ermee akkoord dat zijn bestelling, en aankoop, van Goederen met behulp van deze site, voor of namens een firma, onderneming of bedrijf is, en niet voor individueel of huishoudelijk gebruik of consumptie en dat de Koper geen consument is.
d) Het Bedrijf zal de Goederen verkopen en de Koper zal de Goederen kopen in overeenstemming met de bestelling (als deze geaccepteerd is door het Bedrijf), onderworpen aan deze algemene voorwaarden, die het Contract zullen beheersen met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden op grond waarvan een offerte geaccepteerd wordt of verwacht wordt geaccepteerd te worden, of enige andere bestelling die door de Koper gemaakt wordt of verwacht wordt gemaakt te worden.
e) Als je deze algemene voorwaarden niet volledig accepteert, bestel dan geen Goederen via deze site.

 3.   PRIJZEN

 a) De prijs van de Goederen is de door het Bedrijf geoffreerde prijs op de datum waarop de bestelling geaccepteerd is. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle bestellingen geaccepteerd tegen de prijzen en relevante kortingen die gelden op de datum van de bestelling, en eventuele prijslijsten van het Bedrijf, al dan niet gepubliceerd, zullen geen invloed hebben op het recht van het Bedrijf om goederen in overeenstemming met deze clausule in rekening te brengen. Op alle prijzen zijn btw en alle andere geldende verkoopbelastingen van toepassing tegen het toepasselijke tarief; de Koper is deze ook aan het Bedrijf verschuldigd. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief bezorging tenzij anders vermeld. Alle prijzen op deze site zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een bestelling van de Koper te weigeren.

b) Door een bestelling te plaatsen, verklaart de Koper dat alle aan het Bedrijf verstrekte gegevens waar en correct zijn, dat de persoon die de bestelling plaatst een geautoriseerde gebruiker van de creditcard of debetkaart is, of van de bankrekening die gebruikt is om de bestelling te plaatsen, en dat er voldoende saldo is om de prijs van de bestelde Goederen te dekken.
c) Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, door de Koper op elk moment vóór de bezorging op de hoogte te brengen, om de prijs van de Goederen te verhogen om een eventuele stijging van de kosten voor het Bedrijf te reflecteren die het gevolg is van factoren waarover het Bedrijf geen controle heeft (waaronder wisselkoersschommelingen, valutawetgeving, wijziging van in- of uitvoerrechten, aanzienlijke stijging van de productiekosten), en elke wijziging met betrekking tot bezorgdata, aantallen of specificaties van de Goederen die door de Koper wordt gevraagd, of enige vertraging die veroorzaakt wordt door instructies van de Koper of door het verzuim van de Koper om het Bedrijf voldoende informatie of instructies te geven.

 4.  BETALINGSVOORWAARDEN

a) De Koper betaalt de prijs van de Goederen (vrij van enig recht op compensatie, tegenvordering, inhouding of aftrek van welke aard dan ook, die rechten worden uitdrukkelijk uitgesloten) met behulp van het betalingsmechanisme op deze site of zoals anders met het Bedrijf schriftelijk is overeengekomen, ondanks het feit dat bezorging mogelijk niet heeft plaatsgevonden en dat het eigendom van de Goederen niet is overgedragen op de Koper. Er worden geen ontvangstbewijzen verstrekt voor betaling per cheque, tenzij specifiek aangevraagd.
b) Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht (zowel voor als na enig vonnis) rente van 2% per maand bovenop de basisrente van de Bank of England in rekening te brengen voor een achterstallige betaling totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het Bedrijf kan dit recht uitoefenen naast alle andere rechten dat het heeft met betrekking tot de Goederen of wanbetaling. Alle kosten, toeslagen en uitgaven die door het Bedrijf worden gemaakt of gedaan om eventuele door de Koper te betalen schulden terug te vorderen, worden vergoed aan het Bedrijf op basis van volledige schadeloosstelling.
c) Het Bedrijf kan van tijd tot tijd en naar eigen inzicht een korting op prijzen toestaan in ruil voor prompte betaling binnen achtentwintig (28) dagen na de besteldatum. Het Bedrijf kan naar eigen inzicht op elk moment van die korting afwijken, of de korting wijzigen voordat de betaling wordt ontvangen.
d) Wanneer het Contract in afzonderlijke delen bezorgd wordt, dan wordt de betaling voor elke bezorging gedaan alsof dit een afzonderlijk Contract betreft.

 5. KREDIET

 a) Voor elk Contract geldt dat het Bedrijf volledig naar eigen inzicht mag bepalen of het tevreden is met de kredietwaardigheid van de Koper, ook nadat de Koper geïnformeerd is dat de Goederen klaar zijn voor Bezorging. Het Bedrijf kan afzien van het bezorgen van de Goederen tot het Bedrijf het volledige aankoopbedrag van de relevante bestelling(en) heeft ontvangen.

 6.   BESTELLINGEN

a) Bestellingen die verzonden zijn na bevestiging van telefonische instructies moeten duidelijk als zodanig worden gemarkeerd, anders zullen eventuele extra kosten die door het Bedrijf gemaakt worden vanwege dubbele bestellingen in rekening worden gebracht bij de Koper.

 7.  BEZORGDATA

 De bezorgdata zijn slechts een indicatie van de bezorging die het Bedrijf in goed vertrouwen geeft voor de verwachte bezorgtijden, maar ze zullen niet resulteren in een bindende contractuele verplichting om op het aangegeven tijdstip of de aangegeven datum te bezorgen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies van zaken, verlies van omzet, verlies van winst, verlies van gegevens of verlies van kansen (direct of indirect ontstaan of opgelopen). Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen of schade van welke aard dan ook en hoe dan ook ontstaan, inclusief vertraging bij de bezorging. Het geoffreerde aantal goederen is afhankelijk van beschikbaarheid en mogelijk niet voorradig op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

 8.   AANSPRAAK OP GOEDEREN

a) Alle risico’s van de Goederen worden bij bezorging overgedragen op de Koper en de Koper zal de Goederen als zodanig verzekeren. De Koper heeft geen reden actie te ondernemen als de Goederen nadat hij deze in bezit heeft genomen en betaald heeft, worden beschadigd, vernietigd, verloren of gestolen.
b) Totdat het Bedrijf volledige betaling heeft ontvangen voor alle Goederen die onderwerp zijn van een bestelling, blijft elk recht en elke aanspraak op en elk belang in alle Goederen die door het Bedrijf geleverd worden onder dit Contract, of enig ander contract tussen het Bedrijf en de Koper, bij het Bedrijf.
c) Totdat de wettelijk aanspraak op de Goederen wordt overgedragen op de Koper, zal het de Goederen van de Koper en derden gescheiden houden en naar behoren opslaan, beveiligen, en verzekeren bij een gerenommeerd bedrijf en de Goederen identificeren als eigendom van het Bedrijf.
d) Totdat de aanspraak op de Goederen in overeenstemming met dit Contract op de Koper overgaat, heeft het Bedrijf op elk moment het recht om van de Koper te eisen dat de Goederen aan het Bedrijf worden overgedragen en, als de Koper dit niet onmiddellijk doet, het recht om de ruimtes van de Koper of een derde partij waar de Goederen zijn opgeslagen te betreden en de Goederen terug te nemen. Elk winstverlies op de verkoop van de Goederen wordt bij de Koper in rekening gebracht.
e) De Koper heeft niet het recht de Goederen die het eigendom van het Bedrijf zijn in enige vorm te verpanden, of als onderpand te gebruiken voor een schuld, maar als de Koper dit doet dan zal elk bedrag dat de Koper aan het Bedrijf verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar zijn (zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel van het Bedrijf).

 9.   BEZORGING

 a) Tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen, wordt de bezorging van de Goederen als voldaan beschouwd als het lossen van de Goederen op de door de Koper in de bestelling genoemde bezorglocatie voltooid is.

b) De bezorgtijd zal niet van essentieel of fundamenteel belang zijn voor het Contract, tenzij anders schriftelijk met het Bedrijf is overeengekomen. De Goederen kunnen vóór de opgegeven bezorgdatum worden geleverd nadat de Koper binnen een redelijke termijn in kennis is gesteld.
c) Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om maximaal 10% meer of 10% minder te leveren dan het aantal bestelde Goederen als een correcte uitvoering van het Contract, en een eventueel overschot of tekort wordt in rekening gebracht of toegestaan tegen de prijs van het contract.
d)   Als de Goederen in gedeelten moeten worden geleverd, dan vormt elke levering een afzonderlijk Contract en als het Bedrijf nalaat een of meer van de delen te leveren dan geeft dit de Koper niet het recht om het contract in zijn geheel te verwerpen.
e) Als de Koper nalaat de Goederen in ontvangst te nemen of nalaat het Bedrijf de juiste bezorginstructies te geven, dan kan het Bedrijf, zonder afbreuk te doen aan enig ander rechtsmiddel dat het Bedrijf ter beschikking heeft: (1) de Goederen opslaan tot de werkelijk bezorging en de Koper de redelijke kosten (inclusief verzekering) van de opslag in rekening brengen; of (2) na één maand vanaf de bezorgdatum van de onsuccesvolle bezorging de Goederen verkopen tegen de beste prijs die direct beschikbaar is voor het Bedrijf en (na aftrek van alle redelijke opslag- en verkoopkosten) de Koper een tekort ten opzichte van de prijs van de algemene voorwaarden die van kracht waren op het moment dat de bestelling werd geplaatst, in rekening brengen.

 10. SCHADE TIJDENS HET VERVOER EN TEKORTEN

 Het Bedrijf zal kosteloos Goederen repareren of vervangen die tijdens het vervoer beschadigd zijn, op voorwaarde dat de relevante externe vervoerder en het Bedrijf binnen drie dagen na bezorging schriftelijk op de hoogte worden gebracht van dergelijke schade. Voor goederen die in beschadigde of onbevredigende staat zijn ontvangen, moet als zodanig getekend worden. Bij ontvangst worden de Goederen door de Koper of zijn benoemde vertegenwoordiger gecontroleerd aan de hand van het verzendbewijs dat bij de Goederen zit. Claims voor tekorten worden alleen in overweging genomen als de relevante externe vervoerder en het Bedrijf binnen drie dagen na bezorging schriftelijk op de hoogte worden gebracht van dergelijke schade. De bezorgde Goederen kunnen maximaal 10% minder of 10% meer bevatten dan de bestelling en worden door het Bedrijf en de Koper beschouwd als een gevolg van de verplichtingen van het Bedrijf aan de relevante bestelling.

 11. RETOUREN

 a) Overeenkomstig de onderstaande paragraaf, mogen de correct geleverde Goederen niet worden geretourneerd zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf. De te retourneren Goederen moeten "franco" worden verzonden en vergezeld gaan van een pakbon met vermelding van het factuurnummer van het Bedrijf en de datum daarvan, en de reden voor de retourzending. Elk artikel dat volgens specifieke eisen geleverd is, kan onder geen enkele omstandigheid worden geaccepteerd voor krediet, en in andere gevallen, kunnen er kosten voor opnieuw bevoorraden worden opgelegd. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als alle items onbeschadigd zijn en zich in nieuwstaat bevinden.

b) Als de Koper een consument is, heeft hij het recht om de Goederen te retourneren: (1) om welke reden dan ook binnen 14 dagen na bezorging; of (2) binnen 30 dagen na bezorging als de Goederen niet zoals beschreven zijn, niet geschikt voor het doel zijn of van onbevredigende kwaliteit zijn, en in beide gevallen heeft hij recht op een volledige terugbetaling op voorwaarde dat de Goederen worden geretourneerd aan het Bedrijf in overeenstemming met de voorwaarden die beschreven zijn in de bovenstaande paragraaf. Voor alle duidelijkheid: niets in deze clausule 11 beperkt de wettelijke rechten of rechtsmiddelen van de Koper met betrekking tot de Goederen.
c) Meer informatie over hoe de Koper de Goederen kan retourneren, vind je in het Retourbeleid van het Bedrijf.

 12. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

a) Overeenkomstig de onderstaande voorwaarden garandeert het Bedrijf dat de Goederen op het moment van bezorging overeenkomen met hun specificaties en vrij zijn van materiële gebreken, zowel wat betreft materiaal als afwerking, gedurende een periode van 14 dagen na bezorging of zoals anders schriftelijk overeengekomen.
b) Wanneer een geldige garantieclaim met betrekking tot een van de Goederen die gebaseerd is op een gebrekkige kwaliteit of toestand van de Goederen (vanwege een defect in het ontwerp, de materialen of afwerking) of het feit dat ze niet aan de specificaties voldoen, wordt gemeld aan het Bedrijf in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, dan heeft de Koper, naar eigen inzicht van het Bedrijf, het recht op: (i) kosteloze vervanging van de Goederen (of het deel in kwestie); of (ii) terugbetaling van de prijs van de Goederen (of een evenredig deel van de prijs), het Bedrijf heeft verder geen aansprakelijkheid naar de Koper toe. Een voorwaarde van elke veronderstelde garantieclaim van de Koper is dat de Goederen binnen veertien (14) dagen na het einde van de periode die uiteengezet is in clausule 12 (a) schriftelijk door de Koper aan het Bedrijf moeten worden gemeld en binnen zeven (7) dagen aan het Bedrijf moeten worden geretourneerd voor inspectie (op kosten van de Koper) nadat de claim aan het Bedrijf is gemeld. Als de Koper nalaat het defect te melden of de relevante Goederen binnen deze periode te retourneren, is hij verplicht de prijs te betalen alsof de Goederen zijn geleverd in overeenstemming met het Contract, of, als de prijs al aan het Bedrijf betaald is, wordt hij beschouwd de Goederen te hebben ontvangen in overeenstemming met het Contract.
c) Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wordt het enige rechtsmiddel van de Koper met betrekking tot schending van de bovenstaande garantie beperkt tot reparatie, vervanging of terugbetaling van defecte goederen (zoals bepaald door het Bedrijf).
d) Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wordt de totale aansprakelijkheid van het Bedrijf onder dit contract beperkt tot 100% van de prijs die is betaald voor de goederen op grond van een bestelling. Niets in deze algemene voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van beide partijen voor: (i) frauduleus bedrog; of (ii) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van een partij.
e) Ondanks andere bepalingen in dit Contract geldt voor doorverkochte Goederen (d.w.z. Goederen die door andere fabrikanten aan het Bedrijf worden geleverd) dat de totale aansprakelijkheid van het Bedrijf beperkt wordt tot de garantie die door de fabrikant van deze Goederen wordt gegeven.
f)   Het Bedrijf, zijn werknemers en vertegenwoordigers zijn verder niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies of schade van welke aard dan ook of hoe dan ook ontstaan (in elk geval, of het nu direct of indirect is ontstaan of opgelopen). De Koper gaat ermee akkoord het Bedrijf schadeloos te stellen voor claims van derden, hoe die ook ontstaan.

g) Alle voorwaarden en garanties die door statuten, gebruiken, gewoonterecht of handelspraktijken worden uitgedrukt of geïmpliceerd, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

h) Ondanks andere bepalingen in dit Contract is het Bedrijf niet aansprakelijk voor enig verlies van zaken, verlies van omzet, verlies van winst, verlies van gegevens of verlies van kansen (direct of indirect ontstaan of opgelopen). Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen of schade van welke aard dan ook en hoe dan ook ontstaan.
i)    Werknemers of vertegenwoordigers van het bedrijf zijn niet gemachtigd om verklaringen af te leggen met betrekking tot de Goederen, tenzij specifiek schriftelijk met het Bedrijf overeengekomen. Bij het aangaan van het Contract erkent de Koper dat hij niet afgaat op dergelijke verklaringen die niet bevestigd worden.

Alle adviezen of aanbevelingen, die niet specifiek schriftelijk door het Bedrijf zijn bevestigd, met betrekking tot de opslag, toepassing of het gebruik van de Goederen die door het Bedrijf, zijn werknemers of vertegenwoordigers gegeven worden aan de Koper, zijn werknemers of vertegenwoordigers, worden op eigen risico van de Koper opgevolgd en het Bedrijf is dan ook niet aansprakelijk voor dergelijke adviezen of aanbevelingen.

j)    De Koper heeft een verantwoordelijkheid naar het Bedrijf om de nauwkeurigheid van de voorwaarden van een bestelling (met inbegrip van de toepasselijke Specificaties van de Koper) te garanderen, en om het Bedrijf tijdig alle benodigde informatie met betrekking tot de Goederen te verstrekken om het Bedrijf in staat te stellen het Contract uit te voeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
k) Als de Goederen bij aflevering zijn beschadigd, dan kan er geen claim tegen het Bedrijf worden ingediend met betrekking tot schade aan die Goederen, tenzij de Koper binnen drie (3) dagen na bezorging het Bedrijf schriftelijk op de hoogte brengt.

 13. SPECIFICATIES

a) Als het Bedrijf Goederen produceert en levert in overeenstemming met de specificaties of instructies die door de Koper zijn verstrekt (de “Specificaties van de Koper”), dan is de Koper als enige verantwoordelijk voor de Specificaties van de Koper. De Koper moet ervoor zorgen dat de Specificaties van de Koper volledig en accuraat zijn en dat hij zijn vereisten correct vastlegt. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door de Koper voor zover dat verlies of die schade het gevolg is van het feit dat het Bedrijf Goederen produceert in overeenstemming met de Specificaties van de Koper.
b) De Koper zal de Specificaties van de Koper (indien van toepassing) tijdig verstrekken zodat het Bedrijf het Contract in overeenstemming met de voorwaarden, die het Bedrijf aan de Koper heeft gemeld, uit kan voeren. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door de Koper vanwege te late levering van de Goederen voor zover de te late levering het gevolg is van het feit dat de Koper de Specificaties van de Koper niet volledig en accuraat vóór de genoemde tijd heeft aangeleverd.
c) Alle ontwerptekeningen, specificaties, prototypen, modellen, gewichten en afmetingen met betrekking tot de Goederen die door of namens het Bedrijf worden geproduceerd, zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, onderhevig aan wijziging, modificatie of verbetering en moeten worden beschouwd als een benadering tenzij uitdrukkelijk bevestigd als definitief.
d) Wanneer het Bedrijf het ontwerp voor de Goederen maakt, zal het een definitieve specificatie van het ontwerp ter goedkeuring aan de Koper voorleggen voordat met bulkproductie wordt begonnen. De Koper moet het ontwerp schriftelijk goedkeuren voordat het Bedrijf overgaat tot de bulkproductie. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door de Koper voor zover dat verlies of die schade het gevolg is van het feit dat het Bedrijf Goederen maakt in overeenstemming met een definitieve specificatie die schriftelijk door de Koper is goedgekeurd.
e) De Koper is als enige verantwoordelijk voor alle zaken die zij het Bedrijf opdragen op de Goederen te printen of in de Goederen te persen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor inhoud, materialen, intellectuele eigendomsrechten of andere zaken die door of namens de Koper worden aangeboden, inclusief het gebruik van dergelijke zaken met betrekking tot de Goederen.
f)   Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Specificaties van Koper voor de Goederen die vereist zijn om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke of EU-vereisten of wanneer de Goederen geleverd moeten worden volgens de specificaties van het Bedrijf, die geen wezenlijke invloed hebben op hun kwaliteit of prestatie.

 14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 a) Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden zijn "intellectuele eigendomsrechten" (of “IE-rechten”): octrooien, auteursrechten en gerelateerde rechten, handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen, gebruiksmodellen, rechten op software, rechten op ontwerpen, databaserechten, beeldrechten, morele rechten, rechten op uitvindingen, rechten om verspreiding te voorkomen, domeinnamen, rechten op vertrouwelijke informatie (inclusief bedrijfsgeheimen en knowhow), rechten op privacy en alle vergelijkbare of gelijkwaardige rechten, in alle gevallen, geregistreerd of niet, en inclusief alle toepassingen (of rechten om toe te passen) of verlenging of uitbreiding van dergelijke rechten die nu bestaan of die in de toekomst zullen bestaan in jurisdicties over de hele wereld.

b) De Koper verleent het Bedrijf hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie (inclusief het recht sublicenties te verlenen aan zijn toeleveranciers) om de Specificaties van de Koper en elk handelsmerk, elke tekst of afbeelding te gebruiken die de Koper het Bedrijf instrueert op de Goederen te printen, te pregen of anderszins te reproduceren (“Merkteken van de Koper”), uitsluitend voor de uitvoering van zijn verplichtingen onder het Contract. IE-rechten in de Specificaties van de Koper en het Merkteken van de Koper blijven eigendom van de Koper of zijn licentiegever en het Bedrijf zal geen enkel recht op of aanspraak of belang in dergelijke IE-rechten verwerven anders dan het recht om Goederen onder het Contract te produceren en te leveren in overeenstemming met de instructies van de Koper.
c) Alle IE-rechten die bestaan in de Goederen of in ontwerptekeningen, specificaties, prototypen, modellen of andere materialen die gerelateerd zijn aan de Goederen of die voortkomen uit het werk dat door het Bedrijf in het kader van het Contract is uitgevoerd, met uitzondering van de Specificaties van de Koper en de Merkteken van de Koper, maar inclusief eventuele verbeteringen aan de Specificaties van de Koper, worden automatisch toegekend aan en volledig eigendom van het Bedrijf vanaf de creatie. De Koper zal geen recht doen gelden op of proberen de IE-rechten te registreren. Op verzoek van het Bedrijf zal de Koper onmiddellijk een bevestigende licentie aangaan voor het toekennen van dergelijke IE-rechten aan het Bedrijf.
d) Alle ontwerptekeningen, specificaties, prototypen, modellen of andere materialen met betrekking tot de Goederen of die voortkomen uit het werk dat door het Bedrijf onder het Contract is uitgevoerd, blijven eigendom van het Bedrijf.
e) De Koper garandeert dat de Koper het recht heeft om de Specificaties van de Koper en de Merktekens van de Koper aan het Bedrijf in licentie te geven voor de vervaardiging en levering van de Goederen onder het Contract zonder enige aansprakelijkheid tegenover een derde partij.
f)   De Koper zal het Bedrijf en al zijn werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers en toeleveranciers (“Gevrijwaarden van het Bedrijf”) volledig schadeloos stellen voor alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen (inclusief maar niet beperkt tot alle directe en indirecte schade of gevolgschade, verliezen, verlies van winst, verlies van reputatie en alle rente, boetes en juridische kosten (berekend op basis van volledige schadeloosstelling) en alle andere redelijke professionele kosten en uitgaven) geleden of opgelopen door het Bedrijf of een van de Gevrijwaarden van het Bedrijf, vanwege of in verband met enige claim die tegen het Bedrijf of een van de Gevrijwaarden van het Bedrijf wordt ingediend voor daadwerkelijke of vermeende inbreuk op de IE-rechten of morele rechten van een derde partij vanwege of in verband met het gebruik van de Specificaties van de Koper en de Merktekens van de Koper in overeenstemming met de voorwaarden van het Contract.
g) De Koper behandelt alle informatie in ontwerptekeningen, specificaties, prototypen, modellen, gewichten, afmetingen en andere materialen met betrekking tot de ontwerpen voor de Goederen (anders dan de Specificaties van de Koper) als vertrouwelijke informatie van het Bedrijf. De Koper mag dergelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

 15. OVERMACHT

 Het Bedrijf pleegt geen contractbreuk en is niet aansprakelijk naar de Koper voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een force majeure, oorlog, vuur, explosie, oproer, burgerlijke onrust, restricties door de Overheid of andere overheids- of regelgevende instanties, stakingen, uitsluitingen, tekortkomingen bij leveranciers van nieuw materiaal of enige tekortkoming in de toeleveringsketen in het algemeen of welke oorzaak of aangelegenheid dan ook buiten de redelijke controle van het Bedrijf.

 16. SCHEIDBAARHEID

 Elke verplichting in deze algemene voorwaarden zal als een afzonderlijke verplichting worden behandeld en zal als zodanig apart afdwingbaar zijn, ondanks de niet-afdwingbaarheid van een dergelijke verplichting.

 17. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 Het Contract wordt in alle opzichten beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales en het Bedrijf en de Koper gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse Rechtbanken.

 18. ALGEMEEN

 a) De Koper mag geen van de rechten of verplichtingen die onder het Contract vallen, toekennen, overdragen, opdragen, vervangen of op een andere manier verwerpen.

b) Bij beëindiging of afloop van het Contract blijven de voorwaarden die uitdrukkelijk of impliciet bedoeld zijn voort te bestaan volledig van kracht.
c) Gevrijwaarden van het Bedrijf kunnen de schadeloosstelling van de IE-rechten die in clausule 14 uiteen zijn gezet rechtstreeks bij de Koper afdwingen. Anders heeft een persoon die geen deel uitmaakt van het contract op grond van de “Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999” geen recht om de voorwaarden van dit Contract af te dwingen. De rechten van de partijen om het Contract te beëindigen of ervan af te wijken, zijn niet onderworpen aan de toestemming van een andere persoon.
d) Als het Bedrijf afstand doet van zijn rechten bij een Contractbreuk door de Koper, dan mag dit niet worden opgevat als een afstand van zijn rechten bij een volgende Contractbreuk door dezelfde of een andere persoon.
e) Alle details van de communicatie in verband met een contract of een beoogd contract worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en mogen niet worden bekendgemaakt aan een persoon, firma of bedrijf zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.
f)      De Koper is verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving of voorschriften die van toepassing zijn op de invoer van de Goederen in het land van bestemming, en voor de betaling van de rechten daarop.
  1.  AANBIEDINGEN, KORTINGEN EN ANDERE PROMOTIES

Het maximale kortingsbedrag per winkelwagen kan variëren afhankelijk van de promotie en zal duidelijk worden gecommuniceerd.

Alle kortingen zijn van toepassing op een prijsniveau exclusief belastingen en toeslagen, zoals bezorging, indien van toepassing.

Promoties die op websites van derden worden gevonden, worden niet als geldige promoties beschouwd en we aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid, tenzij anders aangegeven.

We behouden ons het recht voor om een ​​promotie op elk moment te annuleren of te beëindigen, tenzij anders aangegeven voor promoties of aanbiedingen met een start- en einddatum.

Producten die worden geretourneerd en deel uitmaken van een promotie, worden proportioneel terugbetaald op basis van de uiteindelijke betaalde prijs van het product, tenzij het een gratis product of gratis monster is.

Geschenken en monsters in verband met promoties zijn onderhevig aan beschikbaarheid. Als er een bestelling is geplaatst en pas daarna het gratis monster niet is verzonden, ruilen we het originele monster om voor een ander exemplaar van dezelfde waarde of hoger.

In geen geval worden restituties verwerkt voor de volledige prijs van een cadeau-artikel.

Als een product dat wordt geleverd met een gratis monster wordt geretourneerd, wordt het gratis product ook geretourneerd omdat het in een enkel promotiepakket is verpakt. Als zowel het hoofdartikel als het gratis monster niet worden geretourneerd, wordt de volledige prijs van het monster in mindering gebracht op het totale bedrag dat aan de klant wordt geretourneerd.

  •  Incentives voor nieuwe klanten

De promotie is beschikbaar tussen 30/05/22 en 01/07.22. Nederland. Onder voorbehoud van beschikbaarheid. Er zijn kosten aan verbonden.

Alle promoties en kortingen voor nieuwe klanten mogen slechts één keer per account worden gebruikt en exclusief voor nieuwe klanten.

Alle pogingen om op onrechtmatige wijze te profiteren van deze nieuwe klantinitiatieven zullen leiden tot een annulering van de bestelling en er kunnen verdere acties worden ondernomen om de account(s) te blokkeren.

De maximaal behaalde korting voor deze promotie is 75 korting op uw totale winkelmandprijs.

Geldt voor alle artikelen met een volle prijs. Monsters, cadeaubonnen en andere e-vouchers zijn uitgesloten van deze promotie.